SPRAWOZDANIE 2010

Sprawozdanie z działalności Noworudzkiego Stowarzyszenia  Pro  Publico Bono w 2010 roku

- siedziba i adres, 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1/1
- data wpisu do rejestru 26.01.2005 r. KRS   0000148946
- dane dotyczące członków organów Wnioskodawcy

Magdalena Schmidt – Prezes Stowarzyszenia
Wanda Czarniecka – Vice Prezes Stowarzyszenia
Joanna Myszogląd – Skarbnik Stowarzyszenia
Małgorzta Wiżbicka – Sekretarz
Katarzyna Klimek – Członek Zarządu

Cele i zadania
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie realizuje wyżej wymieniony cel prowadząc działalność pożytku  publicznego w następującym zakresie:

 • organizowanie akcji charytatywnych
 • organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, obozów stacjonarnych i wędrownych, kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół w kraju i za granicą,
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, seminarium, konferencji naukowych, konkursów edukacyjnych, klubów zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • organizowanie warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali artystycznych; o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
 • organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i aktywizujących osoby zagrożone bezrobociem,
 • organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia w tym: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, grup terapeutycznych, klubów samopomocy,
 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska naturalnego,
 • organizowanie kursów i szkoleń dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
 • organizowanie konkursów na projekty działań edukacyjnych i wychowawczych,
 • publikacje nagrodzonych projektów edukacyjnych i wychowawczych,
 • tworzenie grup wolontariuszy

Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia  na   rzecz ogółu   społeczeństwa.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

O naszych  działaniach informujemy Państwa  na bieżąco na stronie internetowej  czy w lokalnej prasie.

W 2010 roku realizowaliśmy następujące projekty:


Prowadzenie dwóch opiekuńczo-wychowawczych świetlic w Nowej Rudzie- Centrum i Nowej Rudzie-Słupcu.

Głównym celem działalności świetlic opiekuńczo—wychowawczych jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, uzupełnianie braków wychowania w środowisku rodzinnym, organizowanie wolnego czasu i przygotowanie do samodzielnego życia w środowisku społecznym dzieci i młodzieży. Wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i społecznych dzieci młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami, rodzin biednych . Stworzenie warunków do bezpiecznego i mądrego spędzania czasu  wolnego od zajęć w szkole. Dzieci w świetlicach przebywają od godz.14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, partnerem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,który dofinansowuje zadanie w ramach Programu Państwa w Zakresie Dożywiania.

Koszty realizacji projektu
Całkowity  koszt                                       42 428,53  zł
Dotacja  Urzędu Miasta   w wysokości        35 471,11   zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej              2292,00  zł
Środki  własne Stowarzyszenia                      4665,42  zł    w tym
wpłaty 1%                                                    1684,51 zł
darowizny sponsorów i wpłaty uczestników     2980,91 zł   

2. Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w dzielnicy Słupiec tzw. Świetlicowe przedszkole.

Głównym celem zadania jest prowadzenie świetlicowego przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat , które z powodu braku miejsc  lub z  innych powodów nie mogą uczęszczać do przedszkola. Prowadzenie świetlicowego przedszkola to pomysł na rozwiązanie problemu braku miejsc  w noworudzkich przedszkolach ; to również  stwarzanie równych szans ,  dla dzieci które nie uczęszczają do stacjonarnego przedszkola. W zajęciach uczestniczyło dwanaścioro dzieci.
Koszty realizacji projektu
Całkowity koszt zadania                                              12 082,84 zł
Środki Gminy  Miejskiej w Nowej Rudzie w wysokości     10 000,00 zł
Środki  własne Stowarzyszenia w wysokości                    2 082,84 zł w tym
wpłaty uczestników                                                        1702,84 zł
inne środki                                                                      380,00 zł

3. Stowarzyszenie realizowało projekt „Ferie zimowe w Słupcu„


Zadanie było realizowane w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Na zajęcia przychodziło około 20 osób. Ładna zimowa pogoda sprzyjała organizowaniu zabaw ruchowych na śniegu, organizowaniu wycieczek do schroniska „ Orzeł”, na Górę Wszystkich Świętych. W programie również nie brakowało zajęć o charakterze kulturalnym, sportowym miedzy innymi w krytym basenie.

Koszty realizacji projektu

Całkowity koszt projektu :                                               2815,45 zł
Środki Gminy  Miejskiej w Nowej Rudzie w wysokości       2500,00 zł
Środki  własne Stowarzyszenia w wysokości                      315,45 zł w tym
wpłaty 1%                                                                       220,35 zł
wpłaty sponsorów                                                             95,10 zł      

3. Szkolne Kluby Wolontariuszy

Realizacja zadania obejmowała wspieranie podejmowanych przez nauczycieli inicjatyw zakładania i prowadzenia w szkołach klubów wolontariuszy a także aktywizowanie i  szkolenie wolontariuszy. Ważnym elementem projektu było również zorganizowanie dla wolontariuszy  integracyjnych wycieczek. Młodzież brała udział w akcjach charytatywnych, pomagała przy prowadzeniu prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych,   świątecznych spotkań  dla dzieci z  ubogich rodzin.  Jak również włącza  się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne .
Koszty realizacji projektu
Całkowity koszt projektu                                               6206,00   zł
Środki Gminy  Miejskiej w Nowej Rudzie w wysokości    4000 ,00   zł
Wpłaty uczestników                w wysokości                   2206 ,00   zł  

4.  Stowarzyszenie realizowało dwa projekty  „ Na straganie”  i „ Zdrowo i sportowo”

Stowarzyszenie  otrzymało grant z Firmy Danone w ramach programu : „ Masz pomysł. Podziel się posiłkiem” . Projekt „ Na straganie” to dożywianie dzieci , warsztaty kulinarne dla wychowanków świetlic oraz dla III klas szkoły podstawowej. „ Zdrowo i sportowo”   to kampania na rzecz zdrowego , aktywnego sposoby życia.  W ramach projektu Stowarzyszenie otrzymało również  środki na wyposażenie   świetlicowej kuchni.  Stowarzyszenie kontynuuje podjęte działania w ramach projektu „ Uczymy się być aktywni”. Systematycznie  organizowane są gry i zabawy sportowe na boiskach czy placach zabaw.                                                    
Koszty realizacji projektu
Grant z Fundacji Danone  8762,00 zł
środki  własne Stowarzyszenia to środki z MOPS, z Gminy Miejskiej w ramach realizacji projektu świetlic środowiskowych.

5.  Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu :
„ Turystyka uczy i wychowuje”


W ramach projektu  zrealizowano trzy działania : siedem wycieczek  edukacyjno-turystycznych  „Szlakiem ginących zawodów”, trzy wycieczki   ”Na dziennikarskim@tropie  i  jedna wycieczka „   Zwiedzamy zabytki kultury chrześcijańskiej”. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież z dwóch dzielnic Nowej Rudy : Centrum Miasta i Słupca.


Koszty realizacji projektu

Całkowity koszt projektu                                               9802,99 zł
Środki Gminy  Miejskiej w Nowej Rudzie w wysokości     7000,00 zł
Środki własne Stowarzyszenia                                        2802,99 zł w tym
wpłaty 1 %  w wysokości                                                 398,99 zł
wpłaty uczestników projektu                                          2413,00 zł

6.Inne  działania:

Stowarzyszenie realizowało dwa pilotażowe projekty:
Plenery malarskie dla dzieci:” Mój świat i moje miejsce w nim”
„Wykorzystanie  teatru jako formy działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży”
Koszty realizacji projektu
Całkowity koszt projektów :                                     4774,10 zł
Środki z Gminy Miejskiej    :                                    3592,50 zł
Środki własne Stowarzyszenia :                                1181,60 zł w tym
wpłaty 1 % w wysokości                                           276,60 zł
wpłaty uczestników w wysokości                              904,90zł      

Powtórzono projekt z ubiegłego roku : Warsztaty czytelnicze w bibliotece” .Warsztaty  w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Nowej Rudzie prowadziły  p. Małgorzata Ciechanowicz i Zofia Babik- Pietras. Na zakończenie warsztatów  dzieci dostały w  prezencie  książki. Wartość zakupionych książek 158,70 zł. Środki na zakup książek pochodziły z wpłat 1%.

7.   Zorganizowanie  półkolonii pod namiotami na Górze Wszystkich Świętych

Głównym celem zadania „ Wakacje na Górze Wszystkich Świętych” było objęcie wychowawczą opieką dzieci i młodzieży z Nowej Rudy w przeciągu jednego wakacyjnego miesiąca. Stworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu .                                                                      
Teren położony przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w pobliżu Góry Wszystkich Świętych  jest bardzo dogodny do  organizowania  letniego wypoczynku pod namiotami.
Program zajęć dla uczestników jest bardzo bogaty: warsztaty edukacyjne w lesie , na łące; zajęcia sportowe na basenie  ; wycieczki piesze po okolicy czy szlakami gór Kotliny Kłodzkiej. Partnerem organizatora była Akcja Katolicka z parafii w Słupcu i Urząd Miasta  Nowej Rudy.
Koszty realizacji projektu
Całkowity koszt zadania                                               13 967,43 zl
Środki Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie  w wysokości     12 000,00 zł
Środki własne Stowarzyszenia                                         1967,43 zł w tym
z wpłat 1%                                                                      415,99 zł
darowizny  sponsorów w wysokości                                 1438,22 zł

8. Zorganizowanie obozu wędrownego Szlakami Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Celem  zrealizowanego projektu było zachęcenie młodych ludzi do  zwiedzania Polski, do uczenia się szacunku do jej przeszłości, kultury i piękna przyrody. Trasa obozu prowadziła szlakiem  historii, kultury i przyrody naszego kraju. Uczestnicy będą przebywali w środowisku, gdzie nie zostały przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. W programie wakacyjnego wypoczynku uwzględniono zajęcia sportowe : gar w piłkę , wycieczki rowerowe, spływ kajakowy i wycieczki piesze.


Koszty realizacji projektu

Całkowity koszt zadania                                          25 272,85 zł
Środki z Gminy Miejskiej Nowa Ruda  w wysokości      3 900,00 zł
Dotacje    z WFOŚiGW w wysokości                            3 080,00 zł
Wpłaty uczestników                                                 11700,00 zł
Prywatni  sponsorzy                                                  3382,00 zł
Wpłaty 1%    w wysokości                                          3210,85 zł                   

9.  „ Książka pod choinkę”

W grudniu Stowarzyszenie zrealizowało projekt:„ Książka pod choinkę,”na który otrzymało grant Fundacji Banku Zachodniego w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Stowarzyszenie zakupiło książki dla 47 dzieci z dwóch dzielnic miasta i zaprosiło na wigilijny poczęstunek. Partnerem w realizacji projektu było Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczynka” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Grant przeznaczony został na zakup książek i oraz szkolnych przyborów  w prezencie pod choinkę.

Koszty realizacji projektu
Całkowity koszt zadania                                                   2419,28 zł
Grant w wysokości  z BZ w ramach programu bdu              1900,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                    300,00 zł               
Wpłaty 1%                                                                       219,28 zł

10.  Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionej i młodzieży.

Stowarzyszenie otrzymało  od Burmistrza Miasta Nowa Ruda dwa artystyczne stypendia  w wysokości dla : studentki Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie i studentki Wyższej Szkoły Plastycznej we Wrocławiu.

11.  Organizowanie akcji charytatywnych :  przedświąteczne zbiórki żywności  i rozprowadzanie  produktów pozyskanych z Wałbrzyskiego Banku Żywności.

Zbiórki żywności prowadzili  członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum Nr 2, a partnerem Stowarzyszenia jest Akcja Katolicka przy parafii w Słupcu.  Przed Wielkanocą  uzbierano    347,40 kg różnych spożywczych produktów. Można było przygotować paczki dla 57 noworudzkich rodzin.
Przed Bożym Narodzeniem uzbierano  402 ,60 kg / na sumę 2467,08 zł/.Świąteczne paczki przygotowano dla 57 rodzin, słodycze podarowano 47  noworudzkim dzieciom. Stowarzyszenie współpracowało z Wałbrzyskim Bankiem Żywności. W 2010 roku Stowarzyszenie przekazywało żywność dla około 100 rodzin z trzech dzielnic miasta.

Koszty administracyjne Stowarzyszenia za 2010  to kwota 1403,90 zł.,

Stowarzyszenie otrzymało w 2010 roku darowizny  z wpłat 1% w
wysokości 5365,87 zł

Pitax.pl

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

współpracuje z firmą pitax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji