Merytoryczne sprawozdanie z działalności Noworudzkiego Stowarzyszenie Pro Publico Bono w 2012 roku

Merytoryczne sprawozdanie z działalności Noworudzkiego Stowarzyszenie Pro Publico Bono w 2012 roku

  

  2. Stowarzyszenie realizuje wyżej wymieniony cel prowadząc działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a. organizowanie akcji charytatywnych

b.organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, obozów stacjonarnych i wędrownych, kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół w kraju i za granicą,

c. organizowanie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, seminarium, konferencji naukowych, konkursów edukacyjnych, klubów zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy,osrodków edukacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

d.organizowanie i promowanie różnych form turystyki:wycieczek, rajdów,zlotów turystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

e. organizowanie warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali artystycznych; o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

f. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i aktywizujących osoby zagrożone bezrobociem,

g. organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,

h.organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia w tym: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, grup terapeutycznych, klubów samopomocy,klubów,świetlic oraz punktów przedszkolnych,

i. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

j.organizowanie działań z zakresu ochrony środowiska,akcji promujących zdrowy styl życia,

k. organizowanie kursów i szkoleń dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,

l. organizowanie konkursów na projekty działań edukacyjnych i wychowawczych,

m. publikacje nagrodzonych projektów edukacyjnych i wychowawczych,

n. organizowanie działań promujących wolontariat, tworzenie grup wolontariuszy

3. Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia  na   rzecz ogółu   społeczeństwa.  .

    W 2012 roku Stowarzyszenie  realizowało następujące projekty:

1.Prowadzenie  świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowej Rudzie- Słupcu.

W świetlicy zatrudnionych było na umowę zlecenie dwóch wychowawców. Świetlica pracowała od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00. W czasie wakacji prowadziła  odpłatnie zajęcia pod nazwą „ Wakacje z OLĄ”. Od października  w świetlicy w środy organizowano  warsztaty przyrodnicze: zielona pracownia, zatrudniono dwie osoby w ramach etatu wychowawcy.  Koszt prowadzenia świetlicy w Słupcu wyniósł 33 057,94 zł;  w tym dotacja Gminy Miejskiej  25 tysięcy  złotych.                               

2.Prowadzenie zajęć  opiekuńczo –edukacyjno- wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Nowej Rudzie- Słupcu – świetlicowe przedszkole  „ OLA”

W zajęciach świetlicowego  przedszkola uczestniczyło    dwanaścioro a od września do grudnia  trzynaścioro dzieci. W realizację projektu zaangażowano opiekunów, Matki miały wyznaczone dni pełnienia dyżurów.

Grupa przedszkolna znana jest w środowisku Nowej Rudy. Bardzo często spotkania odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dzielnicy Słupiec., w każdy wtorek zajęcia prowadzono  w Klubie Maluszka   utworzonym przez Uniwersytet III Wieku. Bezinteresownie handlowcy  z targu przygotowali paczki od św. Mikołaja. Dzieci były   na wycieczce w Wambierzycach.  Koszt prowadzenie  Świetlicowego przedszkola  „ OLA” wyniósł   14 335,57 zł. w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 7000 zł. 

 

3.Uczymy się być aktywni

 W ramach projektu organizowano  spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym. Do organizacji spotkań chętnie angażowali się nauczyciele klas zerowych .Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym  byli bardzo zainteresowani wspólnymi wyjazdami do teatru. Zgodnie z harmonogramem zadania zorganizowano 11 spotkań. Koszt realizacji projektu  wyniósł                                8212,68 zł w tym z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 6000 zł.

 

4.Ferie zimowe w Słupcu

Zajęcia  odbywały się  od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 często również do godz 15.00. Uczestnicy  spotykali się  w Miejskim Ośrodku Kultury.
 Wielkim rezultatem projektu była duża liczba uczestników. Karty uczestnika ferii wypełniło 24 osoby, niektóre osoby przebywały na feriach przez dwa tygodnie. Średnio na jeden turnus przypada 20 osób, ale w niektórych zajęciach , czy na wycieczkach było 28 czy 30 osób. Dziećmi opiekował się wychowawca i dwoje wolontariuszy. Koszt realizacji projektu  wyniósł  3 964,46 zł w tym  dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 2700 zł.

 

5.Wakacje 2012 w Słupcu

Dla dzieci zorganizowano dwa dwutygodniowe turnusy w miesiącu lipcu. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie.

Całkowity koszt projektu :  8 866,40 zł w tym dotacja  z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 3500 zł.

6.  Promocja wolontariatu przez  działania Szkolnego  Kluby Wolontariusza

Młodzież brałae udział  w akcjach charytatywnych, pomagała  przy  prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.; uczestniczyła również w szkoleniach  i  integracyjnych wycieczkach. .Całkowity koszt projektu :  7 442.83 zł w tym dotacja  z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 5000 zł.

7.Turystyka  uczy i wychowuje

 Do końca czerwca projekt realizowano przy współpracy z samorządem. Stowarzyszenie biorąc udział w konkursie otrzymało 5 tysięcy zł. W ramach projektu podejmowano następujące działania. Zorganizowano trzy wycieczki  dla dzieci z klas II-III szkoły podstawowej. Każda wycieczka liczyła od 40 do 45 uczestników.

 W  ramach działania  : Wycieczki turystyczne  ;  ,, Zdobywamy Górskie Odznaki Turystyczne na turystycznych  szlakach Dolnego Śląska  „ odbyło się  5 wycieczek dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Każda wycieczka liczyła od 15 do 18 uczestników. W związku z wielkim zainteresowaniem zwiększono ilość wycieczek, a termin ostatniej ze względu na pogodę przeniesiono na dzień 10 grudnia .

W ramach działania” Zwiedzamy zabytki kultury chrześcijańskiej” odbyła się wycieczka  do opactwa cystersów w Krzeszowie  i zwiedzanie kotliny kamiennogórskiej.     

   Całkowity koszt projektu :  13 533,35 zł w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda-5000 zł.

8. Udział  w zawodach wędkarskich  z okazji Dnia Dziecka. Współpraca z Zarządem Koła SUM . Koszt projektu 393,85 zł.

9. Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionej  młodzieży.

Przyznano  dwa jednorazowe stypendia : na książki dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego i na materiały plastyczne dla uczennicy Liceum Plastycznego z Wrocławia.

 

Stowarzyszenie otrzymało  od Burmistrza Miasta Nowa Ruda stypendia dla dwóch osób: Karoliny Matuszkiewicz- studentki Szkoły Muzycznej w Warszawie i  Andrzeja Lenarczyka- ucznia Liceum plastycznego w Opolu. Stypendyści są mieszkańcami Nowej Rudy.

10. Organizowanie akcji charytatywnychprzedświąteczne zbiórki żywności  i świąteczne spotkania.

 Zebraną żywność przekazano przed Wielkanocą dla 46 noworudzkich rodzin , a przed Bożym Narodzeniem 55 noworudzkim rodzinom .

Zorganizowanie świątecznych spotkań: a) ‘Robimy wielkanocną palmę” : Koszt projektu 390,06 zł.   b) „Wigilia w świetlicy w tym Książka pod choinkę ”.Koszt projektu 3556,31 zł.

               

                            Źródła powstawania  przychodów w 2012 roku

  1. Dotacje i dopłaty                                                           53 625,00
  2. Przychody z działalności statutowej                          33 711,72

3.          Darowizna  tytułu 1%                                                      6 180,70

            4.         Składki członkowskie                                             96,00

 

            5.        Refundacja kosztów                                              4018,00

   

              Razem wpływy                                                                 97631,42

   

                            Koszty działalności Stowarzyszenia w 2012 roku

 

             1.   Koszty realizacji zadań statutowych                      93 645,72

             2.   Koszty administracyjne                                            2 813,34           

              Ogółem koszty                                                 96 459,06

Pitax.pl

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

współpracuje z firmą pitax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji