SPRAWOZDANIE 2011

Merytoryczne sprawozdanie z działalności

Noworudzkiego Stowarzyszenie Pro Publico Bono w 2011 roku

 

2. Stowarzyszenie realizuje wyżej wymieniony cel prowadząc działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a. organizowanie akcji charytatywnych

b.organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, obozów stacjonarnych i wędrownych, kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół w kraju i za granicą,

c. organizowanie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, seminarium, konferencji naukowych, konkursów edukacyjnych, klubów zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy,osrodków edukacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

d.organizowanie i promowanie różnych form turystyki:wycieczek, rajdów,zlotów turystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

e. organizowanie warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali artystycznych; o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

f. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i aktywizujących osoby zagrożone bezrobociem,

g. organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,

h.organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia w tym: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, grup terapeutycznych, klubów samopomocy,klubów,świetlic oraz punktów przedszkolnych,

i. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

j.organizowanie działań z zakresu ochrony środowiska,akcji promujących zdrowy styl życia,

k. organizowanie kursów i szkoleń dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,

l. organizowanie konkursów na projekty działań edukacyjnych i wychowawczych,

m. publikacje nagrodzonych projektów edukacyjnych i wychowawczych,

n. organizowanie działań promujacychwolontariat, tworzenie grup wolontariuszy

3. Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia  na   rzecz ogółu   społeczeństwa..

W 2011 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1.Prowadzenie  świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowej Rudzie- Słupcu.

Głównym celem działalności świetlicy opiekuńczo—wychowawczej jest zapewnienie opieki wychowawczej , tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, uzupełnianie braków wychowania w środowisku rodzinnym, organizowanie wolnego czasu i przygotowanie do samodzielnego życia w środowisku społecznym . Dzieci w świetlicach przebywają od godz.14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Od stycznia do końca miesiąca lutego prowadzono świetlicę również w Nowej Rudzie - Centrum .  Koszt projektu 26007,75 zł i 3610,95 zł

2.Prowadzenie zajęć  opiekuńczo –edukacyjno- wychowawczych dla dzieci w

wieku od 3 do 5 lat w Nowej Rudzie- Słupcu – świetlicowe przedszkole  „ OLA”

Prowadzenie świetlicowego przedszkola  jest już sprawdzoną próbą rozwiązania problemu braku miejsc w przedszkolach. Szerokie zainteresowanie rodziców świadczy o uznaniu dla pomysłu Stowarzyszenia.  Świetlicowe przedszkole  dało możliwość  12-osobowej  grupie dzieci przebywać w gronie rówieśników, zdobywać wiadomości , uczyć się postaw społecznych Zaproponowany program edukacyjny i wychowawczy został zaakceptowany przez rodziców- bardzo korzystnie wpływał na rozwój intelektualny jak i na rozwój fizyczny dzieci. Dzieci malowały , śpiewały, grały w małym teatrze  przez to kształtowana była wrazliwość na sztukę,kształtowana była wrażliwość estetyczna. W małej grupie dzieci łatwiej nawiązują przyjaźnie,  uczą się wzajemnie akceptować. Osiągnieciem zadania publicznego jest również zaangażowanie rodziców do pomocy przy prowadzeniu zajęć. Matki mają wyznaczone dni pełnienia dyżurów i wszystkie przestrzegają ustalonych terminów.

Grupa przedszkolna znana jest w środowisku Nowej Rudy. bardzo często spotkania odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dzielnicy Słupiec.Bezinteresownie handlowcy  z targu przygotowały paczki od św. Mikołaja.  Koszt projektu 14 517,88 złotych

3.Uczymy się być aktywni

Projekt zakładał organizowanie otwartych cyklicznych- integracyjnych spotkań  o charakterze kulturalnym i sportowym dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodszych klas szkoły podstawowej. Spotkania były  organizowane  w Miejskim Ośrodku Kultury w Filii Słupiec raz w miesiącu i na placach zabaw - latem: czerwiec, lipiec, sierpień-  co dwa tygodnie . Partnerem w realizacji zadania był Miejski Ośrodek Kultury, który udostępnił salę widowiskową .  Na program kulturalny złożyły się przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów szkół podstawowych i wychowanków świetlic środowiskowych. Nagrodą  dla uczniów, którzy aktywnie  bra;i udział w przygotowaniu teatralnych przedstawień były wyjazdy do Teatru  Lalki i Aktora do Wałbrzycha oraz lekcje  w teatrze poprowadzone przez aktora teatru.   Spotkania o charakterze sportowym zorganizowano na podwórku  domu   Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zabawach, o czym świadczy duża frekwencja na spotkaniach. Do organizacji spotkań o charakterze kulturalnym chętnie angażowali się nauczyciele klas zerowych .Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym  są bardzo zainteresowani wspólnym wyjazdami do teatru. Zgodnie z harmonogramem zadania zorganizowano 13 spotkań.Koszt projektu to 6.674,82 zł.

4. Ferie zimowe w Słupcu

Projekt zakładał zorganizowanie zajęć kulturalnych, turystycznych   i sportowych dla dzieci z dzielnicy Słupiec w czasie zimowych ferii . Zajęcia  odbywały się  od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 często również do godz 15.00.Uczestnicy  spotykali się  w Miejskim Ośrodku Kultury.Na program spotkań złozyły się : warsztaty artystyczne, edukacyjne , zimowe wedrówki po lesie,wycieczki turystycznegórskim szlakami,zajecia sportowe, zabawy  integracyjne.  Dzieci bezpiecznie i atrakcyjnie spędziły dwa tygodnie ferii.Wielkim rezulatatem projektu była duża liczba uczestników.Karty uczestnika ferii wypełniło 24 osoby, niektóre osoby przebywały na feriach przez dwa tygodnie. Średnio na jeden turnus przypada 20 osób, ale w niektórych zajęciach , czy na wycieczkach było 28 czy 30 osób.

Dziećmi opiekował się wychowawca i dwoje wolontariuszy.
Koszt projektu to 4 415,41 zlotych

5. Obóz wędrowny „ Najpiękniejsze zakątki Pienin i Beskidu Śląskiego”

Uczestnikami dwutygodniowego obozu byli uczniowie Gimnazjum Nr 2. W programie wędrówki piesze, rowerowe pięknymi szlakami Pienini,spływ Dunajcem, rejs po Zalewie Czorsztyńskim; zwiedzanie zamku  w Niedzicy, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej,  Muzeum Browaru w Żywcu, elektrowni i Wieliczki; wjazdy krzesełkowe na Skrzyczne, Górę Żar.Wspólne wakacje  to poznawanie polskiej kultury,obyczajów, tradycji , to uczenie się przyjaźni na pieszych wędrówkach  górskimi szlakami. Koszt projektu 32 145,61 złotych

6. Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej

W ramach działalności LCIP organizowane są warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, pedagogów , wychowawców świetlic. Koszt projektu 6082,95 złotych.

7.  Szkolne Kluby Wolontariuszy

Celem projektu jest promocja wolontariatu w szkolnym środowisku.Młodzież bierze udział

w akcjach charytatywnych, pomaga przy  prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.; uczestnicy również w szkoleniach  czy integracyjnych wycieczkach.

Koszt projektu 6838,00 złotych

8.Turystyka  uczy i wychowuje

Projekt zachęca do udziału w turystycznych wycieczkach uczestników dwóch grup wiekowych.- dzieci z młodszych klas oraz młodzież gimnazjum czy klas ponadgimnazjalnych..

W ramach działania  „Turystyka uczy, bawi i wychowuje”  : zorganizowano trzy wycieczki  dla dzieci z klas II-III szkoły podstawowej: Dwa wyjazdy do ExploraPark  do Wałbrzycha i do Wrocławia.

B W  ramach dzialania  :  ,, Zdobywamy Górskie Odznaki Turystyczne na turystycznych  szlakach Dolnego Śląska  „ odbyło się  5 wycieczek dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Na program wycieczek złożyly się piesze wędrówki:   na Śnieżkę, wędrówka na szlaku Gór Orlickich- zwiedzanie rezerwatu Wielkie Topieliska pod Zieleńcem, wędrówka  szlakiem Grzybów Skalnych  w Górach Stołowych,  wędrówka  dawnym kolejowym  szlakiem ze Srebrnej Góry do Słupca.Ostatnia wędrówka szlakiem Gór Sowich i zwiedzanie sztolni na Włodarzu  okazała się wielką lekcją z historii  ostatniej wojny.

 

C W ramach działania” Zwiedzamy zabytki kultury chrześcijańskiej” odbyła się wycieczka  do opactwa cystersów w Krzeszowie .Koszt projektu 18 939,90 zł

9. Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionej i młodzieży. Stowarzyszenie otrzymało  od Burmistrza Miasta Nowa Ruda stypendia dla dwóch osób.

Stowarzyszenie ufundowało   jednorazowe stypendium artystyczne  w wysokości 98,20 zł. .

10. Organizowanie akcji charytatywnych : przedświąteczne zbiórki żywności

Zebrano w 2011 roku 789,77 kg na kwotę 4.780,73  zł . Zebraną żywność ( 212,57 kg )  przekazano przed Wielkanocą dla 40 noworudzkich rodzin , a przed Bożym Narodzeniem 65 noworudzkim rodzinom ( 577,20 kg ).

 

W 2011 roku przychody Stowarzyszenia wyniosły                                   119 .010,25  zł.

* Środki z budżetu Miasta Nowa Ruda                                                                  61  426,15  zł.

* Środki z budżetu Miasta i Gminy Radków                                                                300,00 zł.

* Dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                               1 800,00 zł

* Wpłaty uczestników projektów                                                                             33 072,00  zł

*Darowizny od osób prywatnych                                                                              1 497,64  zł

* Darowizny od osób prawnych                                                                              10 000,00  zł

* Darowizny podatników w ramach  1%                                                                   9 847,96  zł

* Inne źródła                                                                                                                   970, 50 zł

* składki członkowskie                                                                                                   96,00  zł

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Pitax.pl

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

współpracuje z firmą pitax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji